การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ตลอดจนครอบครัว เพิ่มเติมจากทางราชการ เป็นการช่วยเหลือทั้งด้านบริการและการสงเคราะห์เป็นตัวเงิน ในด้านการสวัสดิการโดยสงเคราะห์ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษา การกุศลต่าง ๆ หลายประเภท ดังต่อไปนี้

   
          ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกหญิงหรือภริยาของทหารผ่านศึกที่กำลังกระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด คราวละ ๒,๐๐๐ บาท ต้องยื่น
คำร้องภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันคลอด
     หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
     - ใบสำคัญการสมรส
     - สูติบัตร
     - สำเนาทะเบียนบ้่านของผู้รับการสงเคราะห์, ภรรยาและบุตร
     - หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
     - คำสั่งให้เจ้าหน้าที่พ้นจากหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการ


    
         ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
          ๒.๑ ผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ ให้ได้รับการสงเคราะห์เดือนละ ๕,๘๐๐ บาท
          ๒.๒ ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญพิเศษ ให้ได้รับการสงเคราะห์เืดือนละ ๘,๐๖๐ บาท
          ๒.๓ ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญพิเศษ แต่ได้รับบำนาญปกติและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกัน ไม่ถึงเดือนละ ๘,๐๖๐ บาท ให้ได้รับการสงเคราะห์จนครบเดือนละ ๘,๐๖๐ บาท 
     หลักฐาน
         - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
         - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
        
- ใบสำคัญสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (สด.๖) หรือใบสำคัญความเห็นแพทย์
         - หนังสือสั่งจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพของกรมบัญชีกลาง หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญจากทางราชการ หรือหนังสือรับรองการรับบำนาญปกติและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

     
          ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือดำรงชีพตามระเบียบบ.ท.ช. เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
      หลักฐาน
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
เป็นกรณีสงเคราะห์ช่วยเหลือเพิ่มเติมแ่ก่ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือดำรงชีพตามระเบียบ บ.ท.ช.

    

        ให้การสงเคราะห์แก่หทารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการที่ประพฤติตนเหมาะสมกับเกียรติของทหารผ่านศึก และไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของทหารผ่านศึกหรือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท


        ผู้ซึ่งได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือนผู้ใดเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่มิได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพ
เพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน
        ผู้ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน เมื่อได้พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย หรือได้พ้นโทษจำคุกมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความประพฤติเหมาะสมสมควรได้รับการสงเคราะห์อีก ก็ให้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณาให้การสงเคราะห์ให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ผู้นั้นได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือนต่อไปเป็นรายๆไป
     หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    
- ใบสำคัญสำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (สด.๖)
        หรือใบสำคัญความเห็นแพทย์๕. การสงเคราะห์เงิืนเชิดชูเกียรติ

    
        ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
     หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาราชกิจจานุเบกษาการได้รับพระราชทานเหรียญ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     
           ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ครอบครัวละ เดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็น
สมควร ได้แก่ บิดาหรือมารดา สามีหรือภริยา หรือบุตร
       หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
     - บัตรประจำตัวประชาชน
     - ใบสำคัญการสมรส (กรณีบิดามารดา หรือภรรยา)
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - มรณบัตรของผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม
     - สูติบัตร (กรณีบุตร)
     - หนังสือสละสิทธิการรับเงินช่วยเหลือรายเดือน (กรณีบิดาหรือมารดา)


    

        ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ี ๔ ที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญในการ
ประกอบอาชีพ จากเหตุอื่น และอัตคัดขัดสน ขาดผู้อุปการะ เดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
     หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
     - บัตรประจำตัวประชาชน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - ใบรับรองแพทย์ และ/หรือใบสำคัญความเห็นแพทย์ จาก รพ. ของทางราชการ ว่ามีความพิการทุพพลภาพหรือพิการ
     - หนังสือการรับเงินบำบาญพิเศษ หรือบำนาญปกติ หรือหนังสือการรับเงินตอบแทนจาก
       ทางราชการ (กรณีที่มียศ)  


    

       
         ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน ให้มีสิทธิขอรับเงินเลี้ยงชีพพิเศษ จำนวนหนึ่งในสามของเงินช่วยเหลือแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับ เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพที่สมัครใจขอรับ โดยจ่ายให้ครั้งเดียว สำหรับผู้มีหนี้สินผูกพันค้างชำระให้หักชำระหนี้ก่อน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินเลี้ยงชีพพิเศษที่จะได้รับ และเมื่อขอรับการสงเคราะห์แล้วจะไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินประเภทใดๆจาก อผศ.
     หลักฐาน
     - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
     - หนังสือสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ (กรณีเป็นผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ) หรือหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ
       ปกติและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (กรณีเป็นผู้ได้รับบำนาญปกติอย่างเดียว)     
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   
   
   
      เป็นครั้งคราวจ่ายเงินเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการเป็นครั้งคราว ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร ในวงเงินคนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท และอาจจัดสิ่งของเยี่ยมเยียนตามความเหมาะสม     
        จ่ายเงินเยี่ยมเยียนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการกระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบ
ปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล คนละ ๑,๐๐๐ บาท

     
         ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ ที่ยากจน ขัดสน ซึ่งมีเหตุจำเป็นและความเดือดร้อนเฉพาะหน้า คนละปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะให้การสงเคราะห์กรณีจำเป็น และเดือดร้อนเฉพาะหน้า ดังต่อไปนี้
     ๑. เจ็บป่วย เป็นเหตุให้ต้องหยุดประกอบอาชีพ เกิน ๑๕ วัน ขึ้นไป โดยที่นักสังคม
         สงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้การสงเคราะห์ไปเยี่ยมถึงที่พักอาศัยพบว่าเป็นจริง หรือมี
         ใบรับรองแพทย์มาแสดงก็ให้การสงเคราะห์ได้
     ๒. ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือมีความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
         ตามปกติได้โดยที่นักสังคมสงเคราะห์พิจารณาเห็นสมควร
     ๓. เดือดร้อนเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปประกอบอาชีพในสถานที่แห่งอื่น
         ต้องมิใช่ผู้มีรายได้ประจำ หรือต้องไม่ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด เงินเดือน หรือค่าจ้างจากทางราชการรัฐวิสาหกิจ และ อผศ. ยกเว้นผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ที่ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน อผศ.
         การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งคราว ผู้ขอรับการสงเคราะห์จะต้องมาเขียนคำร้องด้วยตนเองเนื่องจากเป็นเงินสงเคราะห์ที่ให้เมื่อมีเหตุเดือดร้อน จำเป็น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามเหตุความเดือดร้อนจำเป็นเฉพาะหน้า แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด มิใช่เป็นเงินสิทธิดังเช่นเงินเบี้ยหวัด บำนาญ หรือเงินเดือน  


     
        ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกที่กำลังกระทำหน้าที่ในการสงคราม หรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวง
กลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดและครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) จะได้รับการสงเคราะห์ ดังนี้
       ๑. ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ ผู้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นเจ้าบ้าน ถ้าได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ถ้าเสียหายทั้งหลังจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
       ๒. พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาคารสถานที่ หรือเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนด ผู้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีสัญญาเช่าที่ดินในการประกอบอาชีพ จะได้รับการสงเคราะห์เท่้าที่เสียหายจริง
รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

     หลักฐาน
     - คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือบัตรประจำตัวครอบ-
       ครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - หนังสือรับรองความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (หนังสือรับรอง)
     - รูปถ่ายความเสียหายของบ้าน หรือพืชผลทางการเกษตร
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    
      ๑. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ สามีหรือภริยาของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ สามีหรือภริยา ผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ บุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ และบุตรของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิจะได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ ๑ แต่ยัง
ไม่ได้รับ จะได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
         ๑.๑ จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าอุปกรณ์ การศึกษา และอื่นๆที่จำเป็นเท่าที่จ่ายไปจริง หรือเห็นเป็นการสมควร
         ๑.๒ จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเครื่องแต่งกายตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
         ๑.๓ จ่ายเงินสงเคราะห์ค่ออาหารเฉพาะวันที่เข้าเรียน
         ๑.๔ นักเรียนที่เข้าอยู่ในโรงเรียนประจำจะได้รับการสงเคราะห์ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอาหารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ตามอัตราการสงเคราะห์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้นเรียน
         ๑.๕ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ จะได้รับการสงเคราะห์การศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีนอกประเทศ โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าอุปกรณ์การศึกษา และือื่นๆ คนละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละ ๓,๐๐๐ บาท
     ๒. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ จะได้รับการสงเคราะห์การศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศ โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมค่าบำรุง ค่าอุปกรณ์การศึกษา และืื่ือื่นๆ คนละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็นรายปีๆ ละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
     ๓. สงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔
เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษาโดยการสอบคัดเลือกตามจำนวนทุนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนดในแต่ละปี
     ๔. จ่ายเงินสงเคราะห์การศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึก ที่กำลังกระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปราม
จลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
           ๔.๑ จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและค่าธรรมเนียมการเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
           ๔.๒ การจ่ายเงินช่วยเหลือตามข้อ ๔.๑ จะให้การสงเคราะห์ในกรณีที่ทางราชการไม่ช่วยเหลือตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
           ๔.๓ บุตรหทารผ่านศึกผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี บริบูรณ์
     ๕. ทุนการศึกษา
           ๕.๑ อผศ. ให้การสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔ เพื่ิอศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทียบเท่า จนจบปริญญาตรีในประเทศ ในวงเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึุกษา โดย
การสอบชิงทุน (อผศ. เริ่มให้ทุนการศึกษาตั้นแต่ พ.ศ.๒๕๐๙)
           ๕.๒ เงินทุนบริจาค นอกจาก อผศ. จะดำเนินการช่วยเหลือด้านเิงิืนทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการตามข้อบังคับของ อผศ. แล้ว ยังมีหน่วยงานและเอกชนบริจาคเงินทุนการศึกษา๑๕. การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

     หลักฐาน
     ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
     ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก
         บัตรชั้นที่ ๑
     ๒. สำเนาทะเบียนสมรส
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๔. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและนักศึกษา
     ๕. ระเบียบการของโรงเรียน
      ๖. ต้องยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นไม่เกินปีการศึกษาถัดไป
 
    หลักฐาน
    ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓, ๔
      ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
      ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
      ๓. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและนักศึกษา (กสก.๒)
      ๔. ระเบียบการของโรงเรียน
      ๕. ต้องยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้นไม่เกินปีการศึกษาถัดไป
 
    หลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
       ๑. การขอรับการสงเคราะห์การศึกษาของบุตร
           - สำเนาสูติบัตรของบุตร
       ๒. ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา
           - ใบเสร็จรับเงิน
           - ใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีโรงเรียนเอกชน)
       ๓. ค่าอุปกรณ์, เครื่องแต่งกาย และค่าอยู่ในโรงเรียนประจำ
           - หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.๓)
       ๔. ค่าอาหาร
            - หนังสือรับรองเวลาเรียน (กสก.๔)
       ๕. ทุนการศึกษา (กสก.๗)
            - สูติบัตรของบุตร
            - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล ในกรณีชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐาน
              ที่ใช้
            - หนังสือรับรองความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ


     
       ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกที่กำลังกระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล ตามที่กระทรวง
กลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดและครอบครัว ทหารผ่านศึกที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์หรือเหรียญซึ่งมีสิทธิจะทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ สำหรับ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เว้นบุตรที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับการสงเคราะห์จ่ายเพียงครั้งเดียวคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต้องยื่นคำร้องภายในเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย หรือวันที่ทายาทหรือผู้จัดการศพ ทราบการถึงแก่
ความตาย
     หลักฐาน
          - คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือผู้ถือบัตร
            ประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ (เว้นแต่บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) หรือ
            หลักฐานการได้รับพระราชทานเหรียญ (สำเนาราชกิจจานุเบกษาพร้อมบัตร หรือ
            บัตรประจำตัวประชาชน)
          - มรณบัตร
          - หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (กสก.๑) จากทางวัด หรือใบสำคัญการสมรส
            (กรณีภรรยา)
          - สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ตายและผู้รับเงิน)
          - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ของผู้รับเงิน)

      
          ให้การสงเคราะห์แ่ก่ทายาทของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเงินเลี้ยงชีพรายเดือน เมื่อถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเพียงครั้งเดียว ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะหักเงินเท่ากับเงินเลี้ยงชีพพิเศษที่ทหารผ่านศึกได้รับไปแล้วถ้าหากมีเสียก่อน ดังนี้
      ๑. ผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเป็นจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
      ๒. ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญพิเศษ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทเป็นจำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท
   ทายาทผู้มีสิทธิประกอบด้วย
   
    - บุตรและให้หมายความรวมถึงบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วย
       - สามีหรือภรรยา
       - บิดามารดา
    หลักฐาน
       - สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
       - สำเนาทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑
       - หลักฐานเกี่ยวกับการตายของตัวทหารผ่านศึก เช่น มรณบัตร หรือ คำสั่งศาลสำหรับผู้ที่
         ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
       - หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญพิเศษ
     ๑. หลักฐานเกี่ยวกับการเป็นทายาทของตัวทหารผ่านศึก ได้แก่
         ๑.๑ หลักฐานเกี่ยวกับบิดามารดา
               ๑.๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ของบิดา
                        มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู่)
               ๑.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู่) หรือมรณบัตร หรือ
                        หนังสือรับรองการตายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีที่ได้ตายไปก่อนแล้ว
               ๑.๑.๓ หลักฐานการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวทหารผ่านศึก ได้แก่
                        ๑.๑.๓.๑ ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสของบิดา มารดา หรือ
                        ๑.๑.๓.๒ หนังสือรับรองของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดา ได้
                                     สมรสก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ หรือ
                        ๑.๑.๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
                                     กับตัวทหารผ่านศึกผู้ตาย ซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ.๒๔๗๘ หรือ
                                     ก่อนนั้น
         ๑.๒ หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส ได้แ่ก่
               ๑.๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
               ๑.๒.๒ ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
               ๑.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
               ๑.๒.๔ สำเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย กรณีคู่สมรสได้ตายไปก่อนแล้ว
               ๑.๒.๕ สำเนาทะเบียนการอย่า หรือใบสำคัญการอย่า หรือคำสั่งศาลกรณีที่มีการหย่า
                        
         ๑.๓ หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
               ๑.๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (เฉพาะผู้ที่มีอายุ
                        ถึงเกณฑ์ต้องทำบัตร)
               ๑.๓.๒ สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
               ๑.๓.๓ ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสของบิดา มารดา หรือสำเนาทะเบียน
                         การรับรองบุตร หรือคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
               ๑.๓.๔ สำเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ กรณีที่มี
                         บุตรตาย
               ๑.๓.๕ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่ตัวทหารผ่านศึกผู้ตายได้จดทะเบียนรับ
                         เป็นบุตรบุญธรรม ก่อนการเป็นทหารผ่านศึก      
     ๑. ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของเอกชนผู้มีจิตศรัทธา ดังต่อไปนี้
         ๑.๑ ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการขนส่งของเอกชนผู้มีจิตศรัทธา ให้ลดค่าโดยสารบางส่วน
         ๑.๒ ขอความร่วมมือจากทนายความให้ช่วยเหลือด้านอรรถคดีโดยไม่คิดค่าว่าความหรือคิดราคา พอสมควร
     ๒. ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้
         ๒.๑ ขอที่ดินที่ทางราชการจัดสรรให้เข้าอยู่อาศัยและทำกิน
         ๒.๒ ขอความร่วมมือในเรื่องที่อยู่อาศัย
         ๒.๓ ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน การเช่าอาคาร
         ๒.๔ ขอพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เอกสารคำแนะนำอื่นๆ
         ๒.๕ ขอความร่วมมือในการรับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและ
                ทหารนอกประจำการเข้าฝึกงานอาชีพในโรงงานหรือขอวิทยากรเพื่อทำการฝึก
                อบรมอาชีพ หรือสาธิตการผลิตสินค้า
         ๒.๖ ฝากเข้าทำงาน
         ๒.๗ ช่วยเร่งรัดเรื่องบำนาญพิเศษหรือเงินรายได้จากทางราชการ
         ๒.๘ ขอใช้สถานที่จำหน่ายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และเครื่องอุปโภค
                บริโภค
         ๒.๙ ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค
         ๒.๑๐ ขอสิทธิพิเศษในกิจการขนส่งให้ลดค่าโดยสารและค่าขนส่งตามที่เห็นสมควร
         ๒.๑๑ ขอให้สถานพยาบาลต่างๆ ลดค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าบริการต่างๆ ให้
     ๓. จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทางศาสนาในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกนอกประจำ
การ         
          ที่นับถือศาสนาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     ๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลทางศาสนา แก่ผู้ถึงแก่ความตายในสงครามหรือในการรบ
          หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่ง
          ราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการ
          จลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด คราวละไม่เกิน
          ๑๕,๐๐๐ บาท           

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677