อผศ. ได้ให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว  ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ พ.ศ.2522  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
             
           
                  1.1 ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ต้องเขียนคำร้องตามแบบที่กำหนดและจะได้รับการสงเคราะห์ตามปีงบประมาณ  ดังนี้คือ
                        1.1.1 ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 บัตรชั้นที่่ 2  บัตรชั้นที่ 3 บัตรชั้นที่ 4 และครอบครัว  ครอบครัวละปีละไม่เกิน  3,000.- บาท
                        1.1.2 ครอบครัวทหารผ่านศึกถือบัตรชั้นที่ 1 คนละปีละไม่เกิน  3,000.- บาท
                   1.2 ประเภทผู้ป่วยใน  ทหารผ่านศึก และครอบครัว เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเภทผู้ป่วยใน จะได้รับการสงเคราะห์ ดังนี้
                        1.2.1 ผู้ป่วยห้องสามัญ ทหารผ่านศึกที่กำลังกระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจราจล  ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด และครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและครอบครัวทหารผ่านศึก ถือบัตรชั้นที่ 1 จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า และจัดอาหารเลี้ยงในอัตราคนละวันละ  ตามที่  ผอ.อผศ. กำหนด
                        1.2.2 ผู้ป่วยห้องพิเศษ  จะได้รับการรักษาพยาบาลตามระเบียบที่ อผศ. กำหนดโดยมีส่วนลดค่าห้องพัก ดังต่อไปนี้
                                - ทหารผ่านศึกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ฯ และครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ถือบัตรชั้นที่ 1  และครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 จะได้รับส่วนลดร้อยละ  50
                                - ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่่ 2 และครอบครัว จะได้รับส่วนลด ร้อยละ  40
                                - ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่่่ 4 และครอบครัว
จะได้รับส่วนลด ร้อยละ  30

                
                     2.1 ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและครอบครัว  ที่เจ็บป่วยไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลของ อผศ. ไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการอื่น หรือสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงสารธารณสุขให้จัดตั้ง และมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้นำใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลมาขอเบิกเงินคืนจาก  อผศ.ได้ภายในวงเงินที่กำหนด
                     หลักฐาน
                      -  ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
                      -  สำเนาทะเบี่ยนบ้านท่ี่เกี่ยวข้อง  (กรณีเบิกของครอบครัว)
                      -  สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตรที่เกี่ยวข้อง  (กรณีเบิกของครอบครัว)
                      การขอรับการสงเคราะห์ผู้มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ยื่นคำร้องตามแบบที่องค์การ ฯ กำหนด ภายใน  1 ปี  นับแต่วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน  หรือนับจากวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา   หากพ้นกำหนดถือว่าหมดสิทธิ        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677