องค์การสงเคราะห์ทฟารผ่านศึก จะดำเนินการให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว ได้รับเกียรติและสิทธิจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจและสังคม ดังต่อไปนี้

                1. ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของเอกชนผู้มีจิตศรัทธา ในกิจการขนส่งของเอกชนผุ้มีจิตศรัทธา ให้ลดค่าโดยสารบางส่วนและ ขอความช่วยเหลือจากทนายความให้ช่วยเหลือด้านอรรถคดี โดยไม่คิดค่าว่าความหรือคิดราคาพอสมควร

                2. ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ ขอที่ดินทางราชการจัดสรรให้เข้าอยู่อาศัยและทำกิน ขอความร่วมมือในเรื่องที่อยู่อาศัย ขอฝากเข้าทำงาน และขอพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และขอความร่วมมือในการรับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประกอบการ เข้าฝึกอาชีพในโรงงานหรือขอวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมหรือสาธิตการผลิตสินค้า เป็นต้น

                3. จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่นับถือศาสนาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาพ

                4. ร่วมเป้นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลทางศาสนา แก่ผู้ถึงแก่ความตายในสงคราม หรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปราม การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่งคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่า ภายในหรือภาคนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปราม การจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677