ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ 
                                 ๑. ทหารผ่านศึกประจำการ
                                 ๒. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ
                                 ๓. ครอบครัวทหารผ่านศึก
                                 ๔. ทหารนอกประจำการ


                  ทหารผ่านศึกประจำการ มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์นับตั้งแต่กระทำหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด  และสิทธินี้ให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากการกระทำหน้าที่ดังกล่าว  เว้นแต่ทหารผ่านศึกประจำการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญเหรียญกล้าหาญ  หรือเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ   ให้ได้รับการสงเคราะห์ในกรณีถึงแก่ความตาย
                  การสงเคราะห์ตามวรรคแรก จะให้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถเบิกตามสิทธิจากส่วนราชการต้นสังกัด


                  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ  มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่  และสิทธินี้ให้สิ้นสุดลงเมื่อกลับเข้ารับราชการประจำในกระทรวง ทบวง  กรม เว้นแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการวิสามัญ  หรือลูกจ้าง                  ครอบครัวทหารผ่านศึก
                         ๑ ครอบครัวทหารผ่านศึกประจำการ  มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในระยะเวลา เช่นเดียวกับทหารผ่านศึกประจำการสามีหรือภริยาที่ได้หย่าขาดจากการสมรสในระหว่างมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์  หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  ให้หมดสิทธินั้น เว้นแต่ภริยาทหารผ่านศึกคลอดบุตรภายใน ๓๑๐ วัน  นับจากวันที่สามีถึงแก่ความตายเพราะเหตุ  ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในข้อ ๔  ให้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ค่าคลอดบุตรด้วย
                        ๒ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในระยะเวลา เช่นเดียวกับทหารผ่านศึกนอกประจำการ
                       สามีหรือภริยาที่ได้หย่าขาดจากการสมรสในระหว่างมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วให้หมดสิทธินั้น เว้นแต่บุตรเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว  กำลังได้รับทุนหรือการสงเคราะห์ด้านการศึกษาอยู่ ก็ให้ได้รับทุนหรือการสงเคราะห์ด้านการศึกษาต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธินั้น ๆ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ทหารผ่านศึกนอกประจำการถึงแก่ความตายในระหว่างที่ครอบครัวกำลังได้รับการสงเคราะห์อยู่ ก็ให้ได้รับการสงเคราะห์ประเภทนั้นต่อไป  ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนด
                       สามีหรือภริยาและบุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ เมื่อทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ ถึงแก่ความตาย  ให้ได้รับการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลต่อไปตามสิทธิที่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ เคยได้รับ จนกว่าสามีหรือภริยาจะทำการสมรสใหม่หรือจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ  การสงเคราะห์ด้านการจัดหางาน  และการค้ำประกันเข้าทำงานแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ให้กระทำได้จนกว่าจะทำการสมรสการฝึกอาชีพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแก่บุตรของทหารผ่านศึก  นอกประจำการทุกชั้นบัตรให้กระทำได้จนถึงอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุคคลที่ได้ทำการสมรส            


                      ๓ ครอบครัวทหารผ่านศึก  มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
                         ๓.๑ บิดา มารดา ตลอดชีวิต                      
                         ๓.๒ สามีหรือภริยา จนกว่าจะทำการสมรสใหม่                      
                         ๓.๓ บุตรให้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ  เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศก็ให้ได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาต่อไปจนถึงอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้รวมถึงบุตรที่บรรลุนิติภาวะก่อนทหารผ่านศึกถึงแก่ความตายแล้วด้วย สำหรับบุตรหญิงที่ได้รับการสงเคราะห์อยู่ก่อนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๒  คงให้ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะทำการสมรส
                        การสงเคราะห์ด้านการจัดหางาน  และการค้ำประกันเข้าทำงานให้กระทำได้จนกว่าจะทำการสมรส การฝึกอาชีพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้กระทำได้     จนถึงอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุตรที่ได้ทำการสมรส
                         ๓.๔ บุตรที่พิการทุพพลภาพหรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพโดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่มีแพทย์ร่วมด้วย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง ให้ได้รับการ สงเคราะห์ตลอดเวลาที่พิการทุพพลภาพหรือพิการอยู่ สำหรับบุตรที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ซึ่งบรรลุนิติภาวะก่อนทหารผ่านศึกถึงแก่ความตาย ให้ได้รับการสงเคราะห์ด้วย

                   ๔ บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ ที่กำลังศึกษาอยู่  แต่บรรลุนิติภาวะแล้ว  หรือที่ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาก่อนทหารผ่านศึกถึงแก่ความตายให้ได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาเช่นเดียวกับบุตรตาม ๖.๓.๓ ทั้งนี้  ให้รวมถึงบุตรที่เกิดหลังจากบิดาถึงแก่ความตายภายใน ๓๑๐ วันด้วย
                   ๕ บุตรของทหารผ่านศึกที่มีสิทธิจะได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ แต่ยังไม่ได้รับเพราะยังเป็นทหารผ่านศึกประจำการหรือถึงแก่ ความตายก่อนได้รับบัตร  ให้ได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาเช่นเดียวกับ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงบุตรที่เกิดหลังจากบิดาถึงแก่ความตายภายใน ๓๑๐ วันด้วย
                   ๖ บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ ที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านการศึกษาตาม ๖.๔ หรือ ๖.๕ ต้องมีจำนวนไม่เกิน ๕ คน รวมทั้งบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ก่อนทหารผ่านศึกถึงแก่ความตายและบุตรบุญธรรมด้วยเว้นแต่บุตรที่ได้รับการสงเคราะห์อยู่แล้วก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๔คงให้การสงเคราะห์ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิการสงเคราะห์ตาม ๖.๓.๓
                  ๗  บุตรที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรของทหารผ่านศึกที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชื่อว่าเป็นบุตรที่แท้จริงของทหาร   ผ่านศึกที่ถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุตรบุญธรรม ให้ได้รับการสงเคราะห์ ๑ คน แต่ต้องจดทะเบียนก่อนการเป็นทหารผ่านศึก
                  ทหารนอกประจำการ มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารนอกประจำการ
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677