ผศ.ส.น. ตั้งอยู่    เลขที่  684  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  โทร.   ๔๒๗๑ ๑๖๗๗ ,  โทรสาร  ๔๒๗๑ ๖๒๘๔ 


     

          ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๒/๒๕๑๘  เมื่อ ๒๕  เม.ย.๑๘  ได้อนุมัติให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ ผศ.อ.ด. ออกมาจัดตั้งเป็น ผศ.ส.น. โดยมีพื้นที่การสงเคราะห์รวม ๒ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ต่อมาในปี ๒๕๒๕ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครพนม เพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดมุกดาหาร  ทำให้  ผศ.ส.น.  มีพื้นที่การสงเคราะห์  ครอบคลุม ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยจะให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำกร ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าว

          การดำเนินงาน เมื่อ  ต.ค.๒๕๑๘ ผศ.ส.น. ได้เช่าบ้านเอกชนเพื่อเปิดเป็นสำนักงานชั่วคราว ณ บ้านเลขที่ ๓๐๕ ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

          ในปีงบประมาณ ๒๕๑๙ ได้จัดสร้างสำนักงานถาวร ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยเป็นอาคารสำนักงาน ๑ หลัง และบ้านพักสวัสดิการพนักงาน  จำนวน ๔ หลัง

          ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ ได้จัดสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้นอีก ๓ หลัง รวมเป็นอาคารทั้งสิ้น ๘ หลัง โดยเป็นสำนักงาน ๑ หลัง  และบ้านพักสวัสดิการ ๗ หลัง

          สำนักงานแห่งใหม่นี้ ได้เปิดให้การสงเคราะห์ตั้งแต่ ๑๕ ม.ค.๒๕๑๙  เป็นต้นมาจนถึงปี ๒๕๖๒ 

          ปัจจุบัน ได้สร้างสำนักงานฯ ขึ้นใหม่ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง


         

          ผศ.ส.น.  มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบให้การสงเคราะห์    จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร


             

         

 

 

 

 
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677