องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์  ด้านสินเชื่อ  แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  เป็นรายบุคคล  และกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก ดังนี้
                    ๑. สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น
 
                  ๒. สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
                   ๓. สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ
                   ๔. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน


                  
                       เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรช่วงฤดูการผลิต  โดยให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก ในวงเงินให้กู้ยืมคนละ  ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกทุกคนจะต้องค้ำประกัน และรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะลูกหนี้ร่วมและจะต้องชำระหนี้คืนภายหลังการจำหน่ายผลิตผล  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๒ เดือน
                  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                  ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ที่ อผศ. ประทับตรารับรองให้แล้ว  หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
                  ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยาและบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                  ๓. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.)  โฉนดแผนที่  โฉนด ตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว
                  ๔. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  ใบสำคัญการหย่า  หรือทะเบียนการหย่า  (กรณีหย่า)
                  ๕. บัตรประจำตัวประชาชน


                
                     เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพต่าง ๆ  เช่น  ค้าขาย ให้กู้ยืมแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เป็นรายบุคคล และผู้กู้ต้องมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้  กำหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน  ๕  ปี จะต้องผ่อนชำระหนี้คืน เป็นรายปี  รายเดือน หรือรายงวด กำหนดวงเงิน  ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
                หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
                ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยาและบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                ๓. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓,น.ส.๓ ก.) โฉนดแผนที่โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว
                ๔ หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ  เช่น  ทะเบียนการค้า , เอกสารที่ดินทำกิน
                ๕. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)
         

               
                    สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
                    ๓.๑  ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด บำนาญ รวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด  หรือบำนาญจะพึงได้รับ (ช.ค.บ.) หรือโดยมีเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวเป็นประกันหนี้ ผู้ขอกู้ยืมต้องเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑  มีกำหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๑ ปี จะต้องผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน กำหนดวงเงินกู้ยืมคนละไม่เกิน ๗๐,๐๐๐.- บาท และต้องมีบุคคลที่เชื่อถือได้ค้ำประกัน ยกเว้น ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑  ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ  ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
                   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                   ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก  บัตรชั้นที่ ๑
                   ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน,บัตรประจำตัวผู้ค้ำ (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา  และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                   ๓. บัตรรับเงินเบี้ยหวัด  บำนาญ
                   ๔. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า  หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)
                   ๕. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกรณีให้หักเงินบำนาญทางธนาคาร  โดยผู้กู้จะต้องโอนเงินบำนาญไปรับที่ธนาคารทหารไทย  จำกัด  สาขาที่ผู้กู้สะดวกในการติดต่อ

                  ๓.๒  ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือเงินเบี้ยหวัด  บำนาญ รวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบำนาญจะพึงได้รับ  (ช.ค.บ.)หรือโดยมีเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน  ดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้ ให้กู้ยืมเฉพาะทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ  มีกำหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๖ ปี จะต้องผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน  กำหนดวงเงินให้กู้ยืมไม่เกินวงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  กรณีกู้ยืมเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่งตั้ง
                 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                 ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑
                 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                 ๓. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส
                 ๔. ใบสำคัญการหย่า  หรือทะเบียนการหย่า  (กรณีหย่า)
                 ๕. หลักฐานความจำเป็นเดือดร้อนในการขอกู้ยืมเงิน   
 

               
                     ให้กู้ยืมเฉพาะทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ เพื่อนำไปซื้อที่ดินทำกิน หรือซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ,ไถ่ถอนจำนองที่ดินทำกิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ,ไถ่ถอนขายฝาก ที่ดินทำกิน หรือไถ่ถอนขายฝากที่ดินพร้อมบ้าน หรือปลูกสร้างที่พักอาศัย  กำหนดวงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  มีกำหนดรระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน  ๒๕  ปี โดยมีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับการสงเคราะห์  จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือมีเงินเบี้ยหวัด บำนาญ รวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบำนาญจะพึงได้รับ หรือโดยมีเงินประเภทอื่น ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวผ่อนชำระหนี้และนำที่ดินหรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้  มีวัตถุประสงค์ให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑  ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  สามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงเพียงพอแก่การครองชีพของตนเอง และครอบครัวเป็นการช่วยเหลือ ให้พ้นสภาพความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  และการครองชีพอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ เมื่อได้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  ไปแล้วไม่น้อยกว่า  ๓ ปี (เว้นแต่กรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ) หากมีความเดือดร้อนจำเป็นต้องซ่อมแซมต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ยืมเงินได้อีกครั้ง  บ้านที่จะซ่อมแซมหรือต่อเติม จะต้องเป็นของผู้กู้ ในวงเงินคนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  มีกำหนด ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๖ ปี  โดยมีเงิน  เลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือมีเงินเบี้ยหวัด บำนาญ รวมกับเงินเพิ่มรายเดือนที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบำนาญจะพึงได้รับหรือโดยมีเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกันดังกล่าวผ่อนชำระหนี้ ผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย กรณีกู้ยืมเงิน  เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่งตั้ง

                   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                   ๑. กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน  หรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
                       ๑.๑ สำเนาโฉนดที่ดิน ,โฉนดแผนที่ ,โฉนดตราจอง  หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) ของที่ดินแปลงที่จะไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝาก

                 
๑.๒ หนังสือสัญญาจำนองหรือหนังสือสัญญาขายฝาก
                       ๑.๓ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง หรือผู้ซื้อฝาก โดยมีชื่อทหาร ฯ เป็นผู้กู้หรือร่วมกู้กับภรรยา
                       ๑.๔ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑
                       ๑.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                       ๑.๖ ใบสำคัญการสมรส  หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
                       ๑.๗ หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ ผู้กู้  หรือภรรยา  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)

                  ๒. กรณีซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน
                       ๒.๑ สำเนาโฉนดที่ดิน ,โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว  หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓  หรือ น.ส.๓ ก.) ของที่ดินแปลงที่จะซื้อ
                 
                   หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
                   ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑
                   ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
                   ๓. ใบสำคัญการสมรส  หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
                   ๔. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ  ผู้กู้  หรือภรรยา  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)

                  ๓. กรณีปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
                      ๓.๑ สำเนาโฉนดที่ดิน ,โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.๓  หรือ น.ส.๓ ก.)  ของแปลงที่จะปลูกสร้างบ้าน
                     ๓.๒ แบบแปลนบ้านที่จะปลูกสร้าง  และรายการประมาณค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง

                 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืม
                 ๑. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ ผู้กู้ หรือภรรยา (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)
                 ๒. สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส. ๓ ก.) แปลงที่จะซ่อมแซมบ้าน , ต่อเติมบ้านหรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
                 ๓. แบบแปลนในส่วนที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างบ้าน และภาพถ่ายบริเวณที่จะซ่อมแซม ต่อเติมหรือปลูกสร้างบ้าน
                 ๔. รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ต่อเติมหรือปลูกสร้าง
                 ๕. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด  (กรณีให้หักเงินบำนาญพิเศษ  หรือเงินช่วยเหลือดำรงชีพ ฯ  ตามระเบียบ  บ.ท.ช ชำระหนี้กู้ยืม)
                 ๖. ในกรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติจะต้องมีหนังสือรับรองความเสียหายจากทางราชการ

                การกู้ยืมเงินทุกประเภท
                     ผู้กู้ยืมเงินจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี  เว้นแต่  ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ จะต้องเสียดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี  ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677