การเปลี่ยนบัตร เปลี่ยนได้ในกรณีต่อไปนี้

          ๑. บัตรเดิมหมดอายุ หรือชำรุด  ใช้หลักฐาน บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
          ๒. บัตรสูญหาย  ใช้หลักฐาน  สำเนาเอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นใด ที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
          ๓. เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.๓) เปลี่ยนชื่อสกุล (ช.๒)  หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพ ถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
          ๔. เปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนยศ  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาทะเบียนสมรส (คร.๓) หรือสำเนาทะเบียนการหย่า (คร.๗) หรือหนังสือรับรองจากอำเภอ สำเนาพระบรมราชโองการ พระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเปลี่ยนยศ) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร
          ๕. ขอเลื่อนชั้นบัตร  ใช้หลักฐาน  บัตรเดิมหรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)  สำเนาราชกิจจานุเบิกษาการ ได้รับพระราชทานเหรียญในราชการสงคราม สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร การขอเปลี่ยนบัตร  ให้ผู้ถือบัตรประจำตัว ยื่นคำร้องด้วยตนเองตามแบบที่ อผศ. กำหนด  พร้อมด้วยรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง  สีธรรมชาติหรือขาวดำขนาด  ๒.๕ x ๓  ซม. จำนวน ๓ ภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร แต่งกายเครื่องแบบ หรือเสื้อพระราชทาน หรือสูทสากลผูกเนคไท หรือแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปก มีแขน ไม่มีลวดลาย) ให้ผู้ถือบัตรประจำตัวยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ก่อนล่วงหน้า ๙๐ วันและเมื่อได้รับบัตรประจำตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจำตัวฉบับเก่า ทหารผ่านศึกนอกประจำการ มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ และสิทธินี้ให้สิ้นสุดเมื่อกลับ เข้ารับราชการประจำใน  กระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง ผู้ได้รับบัตรประจำตัวขาดคุณสมบัติ หรือถูกงดการสงเคราะห์ ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกกำหนด  ให้ส่งบัตรประจำตัวคืน อผศ. โดยเร็ว        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677