บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๔

                  ออกให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการผู้กระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำ   อันเป็นภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่

                 หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๔
                (๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย หรือ สำเนาบัตรรับบำนาญ
                (๒) คำสั่งปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ หรือ หนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด
                (๓) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ)ถ่ายเอกสารด้านหน้า - หลัง
                (๔) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาว-ดำ ขนาด ๒.๕ X ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบสำหรับเหรียญฯ จะประดับหรือไม่ประดับก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
                (๕) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรองของ ศปก.ทบ.๓๐๙ กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ
                (๖) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานยศ หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)
                (๗) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) หนังสือรับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้หรือจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677