บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๓

            ออกให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ   เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒   หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า และต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

           หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓
           (๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓) หรือประวัตินายสิบ  พลทหาร  หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดทาย หรือ สำเนาบัตรรับบำนาญ
           (๒) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
           (๓) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ (กรณีปราบปราม ผกค.) หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด
           (๔) หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.๓๐๙ (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)
           (๕) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
           (๖) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ จะประดับเหรียญ  หรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน ๓ รูป
          (๗) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ  หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)
          (๘) หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) หนังสือ รับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอ ออกให้ หรือจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677