บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๒ ออกให้แก่

            ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น ๑ เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าและต้องมีรายชื่อ
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

            หลักฐานในการยื่นคำร้อง  ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒
            (๑) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย
            (๒) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
            (๓) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
            (๔) กรณีรถไฟทหารสงครามเอเซียบูรพา ต้องมีคำสั่งการเป็นรถไฟสนาม ๑ ฉบับ (ท.สนามที่ ๙๘/๘๗ ลง ๑๘ ส.ค. ๘๗)
            (๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับเหรียญ จะประดับเหรียญหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน ๓ รูป        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677