บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ ๑ ออกให้แก่

           บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรของทหารผ่านศึกที่ถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือในการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายใน หรือ ภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจราจลตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

           หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก  บัตรชั้นที่ ๑
          (๑) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป (ชาย) แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย (หญิง) สวมเสื้อมีปกคอ มีแขน ไม่มีลวดลาย
          (๒) สำเนามรณะบัตรหรือทะเบียนคนตาย (ถ้าสูญหายกรณีปฏิบัติราชการพิเศษต้องมีสำเนาคำสั่งการสูญหายด้วย)
          (๓) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิต และชื่อผู้ขอทำบัตร (กรณีทะเบียนบ้านที่เป็นสมุดพกพา ให้ถ่ายเอกสารทุกแผ่น)
          (๔) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอทำบัตรฯ ที่ไม่หมดอายุ
          (๕) ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (กรณีภรรยา)
          (๖) สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด (กรณีบุตร)
          (๗) สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน และสำเนาหนังสืออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีเสียชีวิต  สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากตรากตรำ ต้องมีหนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญพิเศษจากกรมบัญชีกลางเป็นหลักฐานสำคัญ
          (๘) สำเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร (ก.พ.๓) (ถ้ามี)
          (๙) สำเนาพระบรมราชโองการ สำเนาราชกิจจานุเบกษาฯ หรือสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งยศ (ถ้ามี)        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677