บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่  ๑  ออกให้แก่

        ๑. ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
        ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายใน  หรือภายนอกราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่กระทรวงกลาโหม  หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การ ฯ ที่มีแพทย์ร่วมด้วย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง

        หลักฐานในการยื่นคำร้อง  ขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑

        สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีฯ
      (๑) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับการพระราชทานเหรียญฯ
      (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
      (๓) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรรับบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสารด้านหน้า-หลัง
      (๔) สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวกองหนุน (ถ่ายเอกสารเฉพาะ สด.๘)
      (๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ (กรณีนี้ต้องถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประกอบเครื่องแบบด้วย) สำหรับเหรียญฯ จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

      สำหรับผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่
     (๑) รายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
     (๒) สำเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าทดแทน หรือสำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน
     (๓) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ
     (๔) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
     (๕) สำเนาคำสั่งปลดพ้นราชการทหารของหน่วยต้นสังกัด
     (๖) ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือใบสำคัญ สำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.๖) ซึ่งมีแพทย์ ๓ นายรับรอง
     (๗) สำเนาทะเบียนบ้าน
     (๘) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ ปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน
   ๖ เดือน


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677