ทำบัตรครั้งแรก หลักฐานมีดังนี้
         1. สำเนา ส.ด.8
จำนวน 1 ฉบับ        
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1
ฉบับ        
         4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใส่สูทผูกไท)
         5. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาเป็นทวีคูณ
         6. คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)
         7. คำสั่งเกษียณอายุราชการหรือคำสั่งลาออก
         8. สำเนาราชกิจจานุเบกษา (ถ้ามี)

            เปลี่ยนบัตร ในกรณีที่บัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนที่อยู่ ชื่อสกุล  หลักฐานมีดังนี้
         1. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
ฉบับจริง
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง      
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1
ฉบับ        
 

                     ในกรณีที่บัตรหาย ให้แนบใบแจ้งความ จากสถานีตำรวจเพิ่มเติม   

                 


                     การเปลี่ยนบัตร สามารถรอรับได้ภายใน 15 นาที
        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๑ 

        - บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก ชั้นที่ ๑

        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๒

        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๓

        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๔

        - การเปลี่ยนบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677