คุณสมบัติและการขาดสมาชิกสภาพ
               ๑ พนักงาน  ลูกจ้าง อผศ และเจ้าหน้าที่ สปภ รวมทั้งบิดา  มารดา  และสามี  หรือภรรยา
               ๒ ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร  หรือผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัว  บัตรชั้นที่ ๑ , ภรรยา หรือสามี และบิดา  มารดา
               ๓ มีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์  อผศ.
               ๔ อายุไม่เกิน  ๖๕  ปี  โดยถือปีเกิดเป็นเกณฑ์
               ๕ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  มีสุขภาพแข็งแรง
               ๖ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
               ๗ การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก  ภายใน  ๙๐ วัน นับแต่วันที่กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับใบสมัคร และตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว ถ้าผู้สมัครถึงแก่ความตายก่อนขึ้น ทะเบียนเป็น สมาชิก  ให้ถือว่ายังไม่มีสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์
               ๘ สมาชิกขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ นับแต่วันกำหนดส่งเงินงวดแรก ที่ค้างชำระ จะหมดสิทธิการเป็นสมาชิกและไม่ได้รับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

ค่าสมัครและค่าสมาชิก
              ๑ ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  คนละ  ๑๐๐.- บาท  และค่าจัดการศพล่วงหน้า  ๒๐๐.- บาท
              ๒ อัตราค่าจัดการศพ  รายละ  ๒ บาท
              ๓ จ่ายเงินครั้งแรกภายใน ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์  ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เท่าที่เรียกเก็บได้    ภายใน  ๑๒๐  วัน

หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
             ๑ ผู้สมัคร
             สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาทะเบียนสมรส ,    สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และใบรับรองแพทย์  จากสถานพยาบาลของรัฐ
             ๒ ผู้รับเงินสงเคราะห์
              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสูติบัตร (บุตรที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
  (ทายาท  ๑ คน)

วิธีการชำระเงิน
              ๑ หักจากรายได้ที่ทหารผ่านศึก  และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัว  รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
              ๒ หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก  ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำหนังสือยินยอม
     ให้หักเงิน  (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
              ๓ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
     โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน (เสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ ๕.- บาท)


การขอรับเงินสงเคราะห์
        กรณีเสียชีวิต
       ๑. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน   ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ได้แก่

       เอกสารของผู้เสียชีวิต  (อย่างละ ๒ ฉบับ)
          - สำเนามรณบัตร
          - สำเนาทะเบียนบ้าน (จำหน่ายตาย)
       เอกสารของผู้รับเงินสงเคราะห์  (อย่างละ ๒ ฉบับ)
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคารทหารไทยประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)
          - สำเนาบัญชีหน้าเคลื่อนไหวล่าสุด
          - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้รับเงินเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต)
          - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)

      ๒. การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งแรก ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่    การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. รับทราบการเสียชีวิต
      ๓. สำหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือเท่าที่เรียกเก็บได้ จะจ่ายให้ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่จ่ายครั้งแรกโดยหักค่าใช้จ่าย ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. เป็นจำนวนร้อยละ ๓๑ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์  (ทหารผ่านศึก / พนักงาน)  
๒. ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์  (ครอบครัวทหารผ่านศึก / ครอบครัวพนักงาน)  
๓คำร้องขอเปลี่ยนแปลง  ข้อมูลสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  อผศ.
    
๔คำร้องการขอคืนสภาพ(ผ่อนชำระ)
    
๕คำร้องการขอคืนสภาพ(ไม่ผ่อนชำระ)
    
๖คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
    
๗หนังสือแจ้งการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.
    
๘หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์
   
         

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677