มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  ได้มีอาชีพและรายได้  เพื่อช่วยเหลือตนเอง  และครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  ได้ตามสมควรแก่ฐานะ  ให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับ  การแนะแนว  และส่งเสริมอาชีพ  การฝึกอาชีพ  การฝึกหาความชำนาญ  และการจัดหางาน  โดยยึดถือพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้" เป็นแนวทางสำคัญ  ในการปฏิบัติงาน  โดยให้การสงเคราะห์แบ่งเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้
        
            มีความมุ่งหมายเพื่อให้  ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการได้รับการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
           
๑.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงรายละเอียดของอาชีพประเภทต่าง ๆ
           
๑.๒ แนะแนวทางในการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ  ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และความต้องการของตลาดแรงงาน
           
๑.๓ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพหรือการฝึกวิชาชีพ
           
๑.๔ ติดตามผลการสงเคราะห์ด้านอาชีพ
           
๑.๕ ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกรณีที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่สามารถให้การสงเคราะห์ได้
           
๑.๖ แนะแนวอาชีพและสำรวจความต้องการด้านอาชีพของทหารผ่านศึกฯในส่วนภูมิภาค
           
๑.๗ แนะแนวอาชีพและชี้แจงสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับการสงเคราะห์ให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ
            ๑.๘ ให้การส่งเสริมอาชีพโดยติดต่อประสานงาน และออกหนังสือสนับสนุนเพื่อหาตลาด หรือสถานที่จำหน่ายผลผลิต ให้แก่ทหารผ่านศึก ฯ

           การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก
           มีความมุ่งหมายเพื่อให้  ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการได้รับการสงเคราะห์ ในด้านการเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียน  วิชาชีพของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ โดยนำ สำเนาใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน    และ ระเบียบการ มายื่นพร้อมหลักฐานประกอบคำร้องขออนุญาตเรียน และต้องได้รับอนุมัติให้เข้าเรียนก่อน  จึงจะสามารถสมัครเรียน  และชำระเงินค่าเล่าเรียน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากโรงเรียน  มาทำเรื่องขอเบิกเงินได้
           องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะให้การช่วยเหลือเงิน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ที่จำเป็น ภายในวงเงินที่กำหนดไว้  ดังนี้
              ๑. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ภรรยาและบุตรที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี  รายละไม่เกิน  ๖,๐๐๐.- บาท (เรียนได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น)
             ๒. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ รายละไม่เกิน ๒,๔๐๐.- บาท
             ๓. สามีหรือภรรยา และบุตรที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ครอบครัวละไม่เกิน ๑,๒๐๐.- บาท


             หลักฐานที่ใช้ในการขออนุมัติเข้าเรียน
     ๑. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน (กรณีที่เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพของเอกชน)
     ๒. ระเบียบการเรียนของโรงเรียนที่จะขออนุญาตเข้าเรียน หลักสูตรไม่เกิน ๑๔  เดือน
     ๓. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
     ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๖. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีที่เป็นสามีหรือภรรยาของทหารผ่านศึก)
     ๗. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)

       
           มีความมุ่งหมายเพื่อให้ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยมี  ศูนย์ฝึกอาชีพ  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  รับผิดชอบในการให้การสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๙ ซอยกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี ๓๑     ถนนกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ ๑๐๘๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๐๖๓๙๐ ๒๕๘๕ ๗๔๒๓  แบ่งการฝึกอาชีพออกเป็น

          ๑.  การฝึกอาชีพในส่วนกลาง
          ๒.  การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค
          ๓.  การฝึกอาชีพพิเศษ

     บริการที่จัดให้ระหว่างเรียน
     ๑ จัดวัสดุ - อุปกรณ์ในการเรียนให้ ฟรี!
     ๒ จัดที่พักให้ ฟรี! (เฉพาะนักเรียนชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพ ฯ
     ๓ ให้ค่าอาหารระหว่างเรียน  วันละ ๕๐.- บาท (เฉพาะวันที่มาเรียน)

     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
     ๑. ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ
     ๒. บุตรของทหารผ่านศึก ซึ่งยังไม่ทำการสมรส  อายุระหว่าง ๑๕-๒๗ ปีบริบูรณ์  ยกเว้นวิชาขับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
     ๓. ความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
     ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

     หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
     ๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัว
          ทหารผ่านศึก  หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๔. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
     ๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
     ๖. สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีขอที่พัก)
     ๗. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบสูติบัตรบุตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล        


    
         เพื่อรองรับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ และผู้มีสิทธิ   ได้รับการสงเคราะห์เข้าทำงานเพื่อเสริมความชำนาญในวิชาชีพแต่ละประเภท กองอาชีพ ฯ จึงได้จัดตั้ง แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฯ ขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการฝึกทักษะฝีมือจนสามารถแข่งขันกับแรงงานอื่นในตลาดแรงงานได้ และเป็นการช่วยให้มีรายได้ในระยะเริ่มแรกของเริ่มต้นทำงาน ซึ่ง แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฯ สามารถรับจ้างผลิตสินค้าและบริการงานช่างประเภทต่าง ๆ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
        แยกเป็นประเภทงานช่างได้  ดังนี้

  ๑. งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นการผลิตสินค้าประเภท เครื่องใช้ในโรงพยาบาล , เครื่องนอน และหมวกเป็นตัน

  ๒.งานช่างไม้ครุภัณฑ์เป็นการผลิตสินค้าประเภทของใช้ในสำนักงาน และในครัวเรือน เช่นโต๊ะ,เก้าอี้ และตู้ เป็นต้น

  ๓.งานช่างเชื่อมโลหะเป็นการผลิตสินค้า     ประเภทของใช้ที่ทำจากโลหะเช่นประตู,  หน้าต่าง,และงานจำพวกเหล็กดัดเป็นต้น
  ๔.งานช่างเย็บหนัง  เป็นการผลิตสินค้า ประเภทเบาะนั่ง, เก้าอี้บุนวม, พนักพิงหนัง, หลังคาและกันสาดผ้าใบ เป็นต้น

  ๕. งานเจียระไนพลอยและประณีตศิลป์ เป็นการผลิตสินค้าประเภท งานเจียระไนและงานลงยาสี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นตัน    
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกหาความชำนาญ
     ๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหาร -
         ผ่านศึก  หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
     ๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสูติบัตรบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ฯลฯ

    

         
                            มีความมุ่งหมายเพื่อให้ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้รับการ
    ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีงานทำที่มั่นคงเป็นหลักแหล่ง โดยให้การสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๑.ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ด้านงานอาชีพทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 ๒.ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน และช่วยจัดหางานให้ทำตามความรู้
 ความสามารถ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๓. ออกหนังสือสนับสนุนฝากเข้าทำงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 ๔. ค้ำประกันการเข้าทำงานให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ได้รับบัตรชั้นที่ ๑ บุตรทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ และทหารนอกประจำการ โดยออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน วงเงินรายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท


  ๕. ติดตามผลการสงเคราะห์ด้านอาชีพ ทั้งจากการออกหนังสือฝากเข้าทำงาน การค้ำประกันการเข้าทำงานรวมทั้งการเข้าพบนายจ้างเพื่อหาตำแหน่งงานรองรับทหารผ่านศึก ฯ
  ๖.แก้ไขปัญหาแรงงานระหว่างนายจ้างกับผู้ที่องค์การ - สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝากเข้าทำงาน    
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
     ๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหาร -
         ผ่านศึก  หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๔. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
     ๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
     ๖. หลักฐานการสมัครงาน หรือบัตรประจำตัวสอบเข้าทำงาน (กรณีขอหนังสือฝากเข้าทำงาน)
     ๗. หลักฐานการรับเข้าทำงานจากนายจ้าง   (กรณีขอหนังสือค้ำประกันการเข้าทำงาน)
     ๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสูติบัตรบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ฯลฯ


            

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677