นำเครือข่ายทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เดินทางศึกษาดูงาน

                            เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. นำชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เดินทางศึกษาดูงาน ณ สวนชลยาร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี พันเอกชลรบ ชำนาญพล หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 29 เป็นผู้จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตรไว้อย่างสมบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวและพืชผักไว้บริโภคเอง แบ่งปันความรู้ แจกจ่ายพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ ให้กับผู้ที่สนใจ มีทหารผ่านศึกร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดย พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 ได้กล่าวพบปะ ขอให้ทหารผ่านศึก นำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติที่บ้านและขยายผลไปสู่ชุมชนของตนเอง และยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ผศ.ส.น. ขอบพระคุณ พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29/หส.ผศ.ส.น. ที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน และอำนวยความสะดวก รถบัสโดยสาร รับ - ส่ง ชมรมเครือข่ายผ่านศึกอำเภอส่องดาว ในครั้งนี้


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021