ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.

                         เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย สายตรวจ จำลอง บุญณะรังศรี สายตรวจ สปภ.อผศ. ประจำพื้นที่ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง ตามแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยของ สำนักรักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑


3. บ้านพักหอบังคับการบินสกลนคร
4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร


5. ศาลจังหวัดสกลนคร6. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร


7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

8. เรือนจำจังหวัดสกลนคร


9. สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 2


10. ท่าอากาศยานสกลนคร


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021