เมื่อ 17 มี.ค.61 ผศ.ส.น. ได้ดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษาประจำปี 2561 ของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้กับบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำาการ บัตรชั้นที่ 2, 3 ,และ 4 ทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภายในประเทศ  ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021