ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. ประจำหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครพนม

                             9 พ.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย สายตรวจ จำลอง บุญณะรังศรี สายตรวจ สปภ.อผศ. ประจำพื้นที่ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง ตามแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยของ สำนักรักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครพนม จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้

1. ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม2. สถานพินิจเด็กและเยาวชนนครพนม จ.นครพนม


3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม 1 จ.นครพนม


4. สำนักงานยาสูบจังหวัดนครพนม

5. ศาลจังหวัดนครพนม
6. สำนักงานบังคับดีจังหวัดนครพนม

7. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จ.นครพนม


8. สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม ๒ จ.นครพนม
9. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม


10. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021